माहिती – शासकीय प्रकल्प

शासकीय प्रकल्प

शासनामार्फत साकार झालेले/प्रस्तावित शासकीय प्रकल्प

 1. किल्ले सामानगड – निसर्ग पर्यटन विकास आराखडा , वन विभाग , कोल्हापूर , महाराष्ट्र शासन .
  Download_Report

 2. किल्ले सामानगड – ‘ क ‘ वर्ग पर्यटनस्थळ विकास कार्यक्रम , सार्वजनिक बांधकाम (दक्षिण) विभाग , कोल्हापूर.
  Download_Report

शासकीय अहवाल

 1. शासनाला वेळोवेळी सादर केलेले अहवाल
 2. दि. ३०/११/११९८ – सामानगड – येथे अतिप्राचीन संस्कृतीच्या विशिष्ट खुणा मिळाल्याबद्दल
  Download_Report

 3. दि. २५/१०/१९९९ – सामानगड – ओमस्वरूप समानगडच्या पुढील संशोधनाबाबत
  Download_Report